DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI  1. İhale konusu iş: Balıkesir ili Dursunbey ilçe Belediyesi mülkiyetinde bulunan, Bozyokuş  Mahallesi...

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 1. İhale konusu iş: Balıkesir ili Dursunbey ilçe Belediyesi mülkiyetinde bulunan, Bozyokuş  Mahallesi 781 Ada 1 parsel sayılı 257,56 m² alanlı taşınmazda (Arsada) Dursunbey Belediye Başkanlığınca oluşturulan mimari avan proje, mahal liste ve teknik şartname çerçevesinde, 5 Katlı Ticaret + Konut bağımsız bölüm inşaatının kat karşılığı, Bodrum kat (Sığınak ve eklentiler), Zemin kat (İş yeri), Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü normal kat (konut)’tan oluşan,  taban alanı 257,00 m2  olan kat karşılığı bina yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konmuştur. Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz üzerine Bodrum kat,  Zemin katı ticari alan, üzerine 4 kat konut alanını (dükkan ve konut) içeren yapılar inşa edilecektir. İhale, paylaşım tablosunda belirtilen belediyeye bırakılacak zemin kat ile birinci normal kat ve eklentilerine ilaveten 40.000,00-TL den başlamak üzere en fazla para teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.

2. İşin tahmin edilen bedeli 22.492.800,00- TL (KDV Hariç) olup, geçici teminat 674.784,00-TL’dir.

3. İhale 13/03/2024 Çarşamba günü Saat 14:00’da Dursunbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 4. Dursunbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenecek 1.000,00-TL’ lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

5. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a)  Kanuni ikametgâh sahibi olması ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks, elektronik posta ve adres bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

d)Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belediyemize borcu olmadığına dair yazı aslı

h )2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

ı)İş yeri görme belgesini,

i)Dosya alındı belgesinin aslı,

j)İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,

5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine (en az % 51 hissesine) sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 5.4. bendindeki belgeleri de sunmak zorundadır.

5.2.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, yüklenici ortak girişim beyannamesini sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli aslını İdareye verecektir. İş ortaklığı beyannamesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir.  İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilir.

5.3.İlan tarihinden sonra Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.(Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar tarafından ayrı ayrı alınacaktır.),

5.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.4.1. İdarece belirlenen muhammen bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar neznindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

5.4.2 İş deneyim belgesi

5.4.3 Yapım işi yaptığına dair en az (%75) iş deneyim belgesi

5.5.Belgelerin sunuluş şekli

5.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

5.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5.5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

6. İhaleye katılacak olanlar tekliflerini en geç 13.03.2024 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar   Belediye Encümen Başkanlığı’na verilmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Caddesi No:20/B Dursunbey/ Balıkesir

7 İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

#ilangovtr

Basın No ILN01994670

02 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Halkın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Halkın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Halkın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Halkın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.